"6. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez

A 12 JEGYŰ PÁLYASZÁM KIALAKÍTÁSA:
HAGYOMÁNYOS TRANSZEURÓPAI VASÚTI VONTATÓJÁRMŰVEK VÁROSI, ELŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEI KESKENY NYOMKÖZŰ VASUTAK JÁRMŰVEI
[...]
1.1. Számozási alapelvek:
Az ÁME P. melléklet Általános megjegyzéseinek követelményei miatt a vontatójárműveknek egy adott tagállamon belül 6 számjegy alapján is egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. Az új pályaszám rendszer kidolgozásánál alapelvként szerepel a jelenlegi pályaszám formátum lehetséges megtartása is.
A járműsorozatokon belül a járművek meglévő sorszáma változatlan marad, tehát a már leselejtezett járművek helyei üresen maradnak. Új járműsorozatok számozásánál azonban a sorszámok 001-gyel kezdődnek és folyamatosan, kihagyás nélkül lesznek kiadva.
A motorvonatok pályaszámának meghatározásánál a motorvonat hajtott tengelyeinek száma a mértékadó, nem a járműegységé (pl. a 6341 típusnak 4 db hajtott kerékpárja van, míg az egyes járműegységeknek csak 2-2).
Az ÁME P. mellékletében leírtak alapján a járművek homlokfalán a tulajdonos/üzemben tartó a 12 jegyű pályaszámtól eltérő, egyedi megjelölést is alkalmazhat, ezért a jelenleg használt pályaszám elvben ott továbbra is megmaradhat.
Ilyen megjelölés azonban nem alkalmazható a jelenleg is 12 jegyű pályaszámot viselő, de új 12 jegyű pályaszámot kapó járműveknél, azok nem viselhetik tovább a korábbi homlokfeliratot. Új járműsorozatok esetén, a jármű homlokfalán a 12 jegyű pályaszámból az 5-11. számjegyeket kell feliratozni, ellenőrző szám nélkül, a pályaszámnál szereplő bontásban, (pl. 431 001; 1106 001). Amennyiben az 5. karakter helyén ?0? áll, azt nem kell feltüntetni.
[...]
2. Transzeurópai hagyományos vasúti vontatójárművek új, 12 jegyű pályaszámai
Első számjegy: ■X XX XXXX XXX - X 9 - vontató- (és speciális) járművek
Második számjegy: X■XX XXXX XXX - X
0 gőz-, hibridmozdony, városi vasutak és trolibusz
1 villamos mozdony (V ≥100 km/h)
2 dízel mozdony (V ≥100 km/h)
3 nagysebességű villamos motorkocsi/vonat (V<190 km/h)
4 villamos motorkocsi/vonat (V ≥ 190 km/h)
5 dízel motorkocsi/vonat
6 különleges mellék-, vagy pótkocsi*
7 villamos tolatómozdony (V<100 km/h)
8 dízel tolatómozdony (V<100 km/h)
9 speciális, építési és karbantartási járművek
* hajtott tengellyel rendelkező betétkocsi, vagy olyan különleges (betét-)kocsi, amely nélkül a (motor)vonat nem, vagy csak korlátozottan üzemképes.

Amennyiben a második számjegy 0, az 5-8. jegyek értelmezése eltér az alább leírtaktól!

Harmadik és negyedik számjegyek: XX■■ XXXX XXX - X
55 - a magyarországi vasutak kódszáma
A GYSEV Zrt. állományában levő járműveken a ?43? kód tovább alkalmazható, de új járműveknél már az egységes országkódot kell alkalmazni.

Ötödik számjegy: XX XX ■XXX XXX - X

A motorvonatok számozásánál alapelvként lett meghatározva, hogy minden kocsiszekrénynek külön pályaszámmal kell rendelkeznie, ezért az ötödik számjegyet erre a megjelölésre alkalmazzuk.
Az egyes számjegyek jelentése a következő:
(0-7 és 9: normál nyomtávolságú járművek!)
0 - egytagú egység (minden mozdony és motorkocsi)
1 - többtagú egység A. (kocsija) járműegysége
2 - többtagú egység B. kocsija
3 - többtagú egység 3. kocsija
4 - többtagú egység 4. kocsija
5 - többtagú egység 5. kocsija
6 - többtagú egység 6. kocsija
7 - csatolt - 10-nél több tengelyű mozdony (ekkor a 6. helyen a hajtott kerékpárok száma n-10 áll - pl. 12 tengelyes jármű. jelölése 9x 55 72xx xxx-x
8 - eltérő nyomtávú egység (mozdony és motorkocsi)
9 - speciális járművek, az ÁME P.11. melléklete szerint.

Hatodik, hetedik és nyolcadik számjegyek: XX XX X■■■ XXX - X
A jármű sorozatszámát jelölik, az alábbiak szerint:
Hatodik számjegy:
- a hajtott kerékpárok számát jelzi
Hetedik számjegy:
- ?folyószám?, a hajtott kerékpárok száma szerint azonos csoportba tartozó járművek közti megkülönböztetés
A hatodik és hetedik számjegy a mozdonyok esetében - általában - változatlanul a ma használatos (típus-) jelölés lehet.

Nyolcadik számjegy:
Az OPE TSI követelményei miatt - 6 számjegy is egyértelműen azonosíthatóvá tegye az adott járművet - kialakított kódszám a következő:
0 - villanymozdony-sorozaton belüli változat
1 - villanymozdony-sorozaton belüli változat
2 - villanymozdony-sorozaton belüli változat
3 - villanymozdony-sorozaton belüli változat
4 - villamos motorkocsi - sorozat
5 - villamos motorvonat - sorozat
6 - dízel motorvonat - sorozat
7 - dízel motorkocsi - sorozat
8 - dízelmozdony-sorozaton belüli változat
9 - dízelmozdony-sorozaton belüli változat

Kilencedik, tízedik és tizenegyedik számjegyek: XX XX XXXX ■■■- X
A jármű adott sorozaton belüli sorszáma, vagy a jelenlegi sorozaton belül viselt sorszáma (?folyószám?).
A jelenlegi pályaszám utolsó 3 számjegyét a legtöbb esetben változatlanul meg lehet hagyni, villamos mozdonyoknál minden esetben:
pl.: V43 1234 = 91 55 0431 234-x
Amennyiben a jelenlegi pályaszám második csoportja csak 3 jegyű, a nyolcadik pozícióban a (hozzáadott) szám villamos mozdonynál: 0
pl.: V63 004 = 91 55 0630 004 - 4
dízel mozdonynál: 8
pl.: M61 017 = 92 55 0618017-9
Abban az esetben, ha a pályaszám más felépítésű, az alábbi az eljárás:
pl.: 1047 001=9155 0470 001-1

Megjegyzés: Kivétel a gőzmozdonyok pályaszáma, itt a hatodik-hetedik-nyolcadik számjegy adja a sorozatszámot, a kilencedik-tizedik-tizenegyedik az egyes sorozatokon belüli sorszám. Amennyiben a régi pályaszám sorszámot tartalmazó szakasza négyjegyű lenne, a 12 jegyű átírásnál egyszerűsítéssel kell élni.
pl.: 424 009 = 90 55 0424 009 - 4,
de: 324 1564 = 90 55 0324 564-9
Amennyiben - és ez csak elvi lehetőség - a meglevő gőzmozdony sorozatszámokkal 6 jegyében azonos pályaszám adódna más járművekre, úgy azt a (sorozat-)számot már foglaltnak kell tekinteni, nem kiadható.[...]"

M28-1000    98 55 0288 1xx-x
M28-2000    98 55 0288 2xx-x
M40-200    92 55 0408 2xx-x
M40-300    92 55 0408 3xx-x
M41-2100    92 55 0418 1xx-x
M41-2200    92 55 0418 2xx-x
M41-2300    92 55 0418 3xx-x
M43-1200    98 55 0438 2xx-x
M43-1000    98 55 0438 0xx-x
M43-1100    98 55 0438 1xx-x
M44-000    98 55 0448 0xx-x
M44-100    98 55 0448 1xx-x
M44-200    98 55 0448 2xx-x
M44-400    98 55 0448 4xx-x
M44-500    98 55 0448 5xx-x
M47-1200    98 55 0478 2xx-x
M47-1300    98 55 0478 3xx-x
M47-2000    98 55 0478 0xx-x
M62-000    92 55 0628 0xx-x
M62-100    92 55 0628 1xx-x
M62-200    92 55 0628 2xx-x
M62-300    92 55 0628 3xx-x
1047-000    91 55 0470 0xx-x
V43-1000    91 55 0431 0xx-x
V43-1100    91 55 0431 1xx-x
V43-1200    91 55 0431 2xx-x
V43-1300    91 55 0431 3xx-x
V43-2100    91 55 0432 1xx-x
V43-2200    91 55 0432 2xx-x
V43-2200    91 55 0432 3xx-x
V43-3100    91 55 0433 1xx-x
V43-3200    91 55 0433 2xx-x
V43-3300    91 55 0433 3xx-x
V46-000    97 55 0460 0xx-x
V63-000    91 55 0630 0xx-x
V63-100    91 55 0630 1xx-x